www.folkkampanjen.se

Vindkraft

"Absolut ren energi"


Vindkraft i Sverige

Sommeren 1998 fanns det 350 stycken medelstora vindkraftverk i Sverige. De ger ca 300 GWh per år. Sveriges elnät kan utan omfattande ombyggnad ta emot 100 gånger mer vindenergi enligt utredningar av Statens Energiverk/NUTEK. Elen från vinden kan lätt regleras mot vattenkraftens dammanläggningar.

En tredjedel av Sveriges vindkraftverk är andelsägda. En tredjedel ägs av energiföretag. Resten ägs av privatpersoner eller företag som inte är energiföretag.

I Danmark, som är ett föregångsland inom vindkraften, finns det flera verk som restes för 20 år sedan, som fortfarande ger el till nätet. Dagens vindkraftverk beräknas hålla i minst 25 år.

I Sverige blåser det bäst utmed kusten Bohuslän-Halland-Skåne-Blekinge, på södra Öland, på hela Gotland och i fjällvärlden. Även på slätterna runt Vänern och Vättern samt på vissa övriga kuststräckor blåser det tillräckligt för att det ska vara idé att sätta upp vindkraftverk. Bygglov för att anlägga vindkraftverk till havs är beviljat utanför Näsudden på Gotland. Fler vindkraftsparker till havs kan förväntas de närmaste åren.


Vindkraft en etablerad energikälla

De flesta vindkraftverk som säljs i världen i dag har en effekt av 200-600 kW. De är 30-50 meter höga och turbinen (nav och vinge) har en diameter på 25-45 meter. Utvecklingen går mot större vindkraftverk, och i dag finns kommersiella aggregat med en effekt på 1 500kW (1,5 MW) på marknaden. Samtidigt börjar en ny generation riktigt små vindkraftverk att produceras nu, "gårdsmöllor". De är på 10-60 kW, 15-25 meter höga och har en turbindiameter på 10-18 meter. Den finns fyra tillverkare av gårdsmöllor i Sverige.

Vindkraft är en etablerad energikälla. Den sysselsätter 30-40 000 människor i världen. Bara i Danmark sysselsätts 5 000. Sverige har inte haft samma marknadsförutsättningar för vindkraft som Danmark, och har därför satsat mer på forskning och utveckling. I dag finns tre svenska tillverkare av vindkraftverk med en effekt över 250 kW: Zephyr Energy AB, som har 4 aggregat på 250 kW i drift och ytterligare beställda, Nordic Windpower AB som utvecklat 500 respektive 1 000 kW vindkraftverk samt Kvaerner Turbin AB som utvecklat vindkraftverk med en effekt av 3 000 kW.

Investeringsbidrag har erhållits med 35 procent t o m 96-06-30. Ett nytt stöd träder i kraft fr o m 97-07-01 på 15 procent för aggregat över 200 kWh. En miljöbonus lika stor som energiskatten 10 öre/kW utgår till vindkraftägaren. Grön el från vindkraftverk är eftertraktad.


Fakta

"Om inte vindkraften uppfyller sina löften om att vara en stor energikälla i slutet av detta sekel, så beror det inte på bristande teknik. Det beror i så fall på en bristande vision från de delar av samhället som fattar besluten."

Dick Thompson i Time International den 13 januari 1992


Litteraturtips

Kilowatten. Fakta i energifrågan, kapitlet i Vindkraft för framtiden,
Naturia förlag 1995

Vindkraft samt Köpa vindkraftverk, NUTEK

Vind del 1-3 Tore Wizelius. Grundläggande om historia, förutsättningar, teknik, marknad, politik och framtid

Vindkraft i Sverige, teknik och tillämpningar. Stig Claesson.
För hembyggare och tekniker

Nya vindkraftboken. Bengt Södergård. Teori och teknik

SERO-Journalen. Sveriges Energiföreningars Riksorganisation.
Medlemstidning 4 nr/år

Energimagasinet. Facktidskrift om energi allmänt.