Folkkampanjens uttalanden!

 

Datum   Uttalande Med anledning av
2013-05-05   Uttalande vid årsmöte 2013 mot det finska kärnavfallsförvaret Finska kärnavfallsförvaret
2012-03-01   Riksdagsdebatt 1 mars Riksdagsbeslut om uranbrytning
2011-04-20   Fukushima påminnelse om oförmåga att tämja kärnkraften Tjernobyl 25 år
2011-03-12   Börja avveckla kärnkraften nu! Jordbävning i Japan
2011-03-10  

Ställningstagande i kärnkraftsavfallsfrågan

SKB: ansökan om slutförvar
2011-01-05   O3 nytt bevis på kärnkraftens misslyckande, SvT 4 januari SvT-Kärnkraftens misslyckande
2010-06-18   Riksdagsmajoriteten sviker demokratin, framtiden och miljön! Riksdagsomröstning 17  juni
2010-06-14   Modern energi är kärnfri Riksdagsomröstning 17  juni
2010-03-21   ”Bara” 30 förlorade år  –  eller 300 000? Folkomröstningen 30 år
2010-03-17   85 % av Svenskarna vill ha förnyelsebara energislag Dagens sifo-undersökning
2010-01-03   Utredningen är en miljöskandal Utredningen SOU 2009:88
2009-11-03   Folkkampanjen sågar regeringens kärnkraftsutredning Utspel från Vattenfall
2009-10-30   Exemplet Finland borde avskräcka! Planer på nya kärnkrafverk
2009-10-18   Osäkerheten kring den svenska metoden för slutlagring Milkas-konferensen
2009-09-30   Dags för en oberoende forskning! Kärnkraftsdebatten
2009-09-22   Kärkraften är på fallrepet Kärnkraftsdebatten
2009-09-05   Festdag i Berlin Demonstration i Berlin
2009-08-31   Beklämmande energipolitik från Moderaterna Moderatstämman i Västerås
2009-08-26   Anmälan av varumärkesintrång, solmärket utnyttjat Varumärkesintrång
2009-08-06   Tal vid Lagans strand av Bengt Engqvist Hiroshimadagen
2009-06-30   Så och därför ska kärnkraften avvecklas FMKK i Almedalen
2009-06-03   Slutförvar inte uppfyller kraven för fullgod säkerhet Slutförvar använt kärnbränsle
2009-03-29   Skrota kärnkraftsindustrins KBS-metod Alliansens utspel
2009-03-12   Kärnkraften är inte klimatneutral! Miljöministerns uttalande
2009-02-18   Ang regeringens beslut att öppna för nya kärnkraftverk Nya kärnkraftsverk
2009-02-05   Löften är till för att hållas! Alliansens uppgörelse
2008-12-17   Jordbävningen i Skåne – lång näsa för Kärnkraftsindustrin Jordbävningen i Skåne
2008-10-07   Regeringen bör lämna ESS projektet i Lund ESS i Lund
2008-04-25   Vi vill veta sanningen! Årsdagen av Tjernobylkatastrofen
       
       

 

Pressmeddelande från  Folkkampanjen 15 maj 2013

Med anledning av finska kärnavfallsförvaret
Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen har på sitt årsmöte 2013 antagit följande uttalande mot det finska kärnavfallsförvaret.

Till den finska regeringen

Det planerade finska kärnavfallsförvaret i Onkalo för slutförvar av högaktivt kärnavfall utgör i sin planerade form, ett långsiktigt hot mot Bottenhavet genom den radioaktiva förorening som riskerar bli följden av detta.

Den tänkta förvaringsmetoden KBS-3 togs fram i Sverige för 30 år sedan och bygger på en gammal teknik med tre barriärer; stabilt urberg på 500 m. djup, kopparkapsel och bentonitlera.

Samtliga dessa barriärer är idag starkt ifrågasatta i Sverige av forskare. Särskilt stabiliteten i urberget och kopparkapslarnas livslängd har på senare tid diskuterats. Paleogeofysisk forskning har visat att det under de senaste 13 000 åren har förekommit hela 59 stora jordbävningar (som mest över 8 på Richterskalan)i urberget i Sverige och Finland. Därmed faller teorin om det stabila urberget.

Forskning har också visat att koppar kan korrodera i vatten (syrefri miljö) vilket omöjliggör koppar som ett långsiktigt förseglingsmaterial. Båda dessa ifrågasättanden har gjort att det svenska beslutet om slutförvar av högaktivt kärnavfall ligger flera år fram i tiden. Under tiden behöver vi mer forskning och studier kring alternativa slutförvaringsmetoder.

Då jordbävningarnas sprickzoner passerar Onkalo och kopparens korrosion inte fått någon lösning är det med oro som vi noterar att ett finskt bygglov av slutförvar är nära förestående. Bottenhavet är gemensamt för våra bägge länder och stora delar av Sverige ligger nära ert tänkta slutförvar. Helsingfors-kommissionens Monitoring of Radioactive Substances (HELCOM MORS) kartläggning har visat att Östersjön redan idag är det mest radioaktiva havet i världen. Låt oss inte förvärra situationen ytterligare genom ett läckande slutavfallsförvar.

Vi uppmanar därför finska regeringen att avvakta med sitt beslut om bygglov och samordna tillståndsprocessen med de svenska myndigheternas motsvarande beslut som kommer tidigast 2016.
 
Petra Modée,
ordförande, för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

********************

^

PRESSMEDDELANDE    2012-03-01

Riksdagsbeslut om uranbrytning - manifestation torsdag 1 mars från kl. 11.30 utanför
riksdagshuset på Mynttorget i Stockholm, även manifestationer på övriga orter i Sverige

Frågan om uranbrytning är högaktuell i Sverige nu. Prospektörerna står på kö för att få borra i
våra berg, men det folkliga motståndet är kompakt.

Den 1 mars debatterar riksdagen flera motioner som gäller uranbrytning. Omröstning i riksdagen sker den 14 mars. Nu kan framtiden för våra berg avgöras!
Motion 2011/12:N259: Förbud mot uranbrytning. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att
regeringen bör utreda hur ett lagstiftat uranbrytningsförbud kan införas.

Centerpartiets stämma fastslog i september 2011 att centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten till en nationell lagstiftning mot uranbrytning. Men centern uppger att man tänker rösta nej till motionen. Varför? Nu har c-riksdagsledamöterna chansen att leva upp till väljarnas och stämmans förtroende! Om centern röstar ja till motionen så kan det bli majoritet i riksdagen.

Vi vill uppmana alla våra riksdagsledamöter, oavsett parti, att rösta för motionen, för att skydda och bevara våra berg och vårt grundvatten för kommande generationer. Denna fråga är för viktig för att vara en bricka i ett politiskt maktspel. Den handlar om vilken framtid vi vill ha. NU är tid att välja! I morgon kan det vara försent!

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Nätverket Nej till Uranbrytning
Kontaktpersoner:
Eia Liljegren-Palmaer, tel 0573-21 337, mobil 0705 98 60 84, e-post Folkkampanjen
Peter Ericsson, mobil 0723-11 41 23

********************************

^
Pressmeddelande från  Folkkampanjen 20 april 2011

Inför Tjernobyl-dagen 26 april 2011:

"FUKUSHIMA KUSLIG PÅMINNELSE OM MÄNNISKANS OFÖRMÅGA ATT TÄMJA KÄRNKRAFTEN"

Över hela Sverige ordnas manifestationer och sammankomster på 25-årsdagen av olyckan i Tjernobyl.

- Det har funnits en stark tendens att glömma och bagatellisera det som hände i Tjernobyl, säger Anna-Linnéa Rundberg, ordförande i Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen. Men katastrofen i Fukushima är en kuslig påminnelse om människans oförmåga att tämja och kontrollera kärnkraften. Atomenergin är inte bara ett hot mot liv, hälsa och natur. Den är också oförenlig med demokrati.

- Precis som efter Tjernobyl ser kärnkraftsindustrin nu sina intressen hotade av kunskapen och motståndet hos allmänheten. Och precis som 1986 ser vi en kraftmätning äga rum mellan dem som vill veta och upplysa och dem som vill ”lugna” och dölja. Efter Tjernobyl har det uppstått en avgrundslik klyfta mellan den ”officiella” informationen och rapporteringen i kritiska och fristående studier. Samma klyfta växer nu fram i rapporteringen om Fukushima, säger Rundberg.

2009 utkom den hittills största sammanställningen av undersökningar av Tjernobyls effekter på hälsa och miljö. En av författarna var Alexej Yablokov, ledamot av ryska vetenskapsakademin och 1986 rådgivare åt Mihail Gorbatjov. En av slutsatserna är att antalet dödsfall orsakade av Tjernobyl uppgår till 985.000. Boken finns inte i svenska bibliotek, den omtalas inte av svenska journalister och forskarsamhället tiger still.

 
En av orsakerna till misstron mot den ”officiella” rapporteringen är en överenskommelse från 1959 som bakbinder Världshälsoorganisationen WHO och hindrar den från att leva upp till sina stadgar om att självständigt, i förhållande till varje kommersiellt intresse, upplysa världens medborgare om hälsorisker. I överenskommelsen fastslås att WHO i praktiken behöver godkännande av IAEA i frågor som gäller hälsa och radioaktivitet.

- Detta är oacceptabelt eftersom IAEA har som sin uppgift att främja spridningen av den civila kärnkraften och i praktiken tillvaratar kärnkraftsindustrins intressen, säger Anna-Linnéa Rundberg. I Tjernobyl var WHO frånvarande. Nu upprepas historien: vi matas med information från IAEA om det som händer i Fukushima.

De svenska arrangemangen på Tjernobyl-dagen har till stor del organiserats genom Facebook och internet. Eduardo Hornos Ledoux är initiativtagaren bakom ”Tiotusen mot kärnkraft” där just nu över 11 000 personer sagt att de kommer att delta i manifestationer mot kärnkraften. Nedan följer en lista över planerade aktiviteter runtom i landet med kontaktuppgifter till arrangörerna.
 
Aktiviteter 26 april
 
***************************
 
^

Pressmeddelande från  Folkkampanjen 13 mars 2011
Börja avveckla kärnkraften nu!

Det som nu händer i flera japanska kärnkraftsreaktorer kan också hända i Sverige. Ett bortfall av reaktorkylning kan t ex ske efter ett terroristangrepp, med stor spridning av radioaktivitet och härdsmälta som tänkbar konsekvens. Även nuvarande lagring av det högaktiva avfallet utanför Oskarshamn är extremt känsligt för bortfall av kylning med risk för gigantiska explosioner.

Situationen i Japan illustrerar också väl faran av att vara för beroende av kärnkraft och hur sårbart samhället är för ett snabbt stopp i reaktorerna. Sverige är faktiskt mer beroende än Japan av kärnkraft och skulle troligen därför drabbas hårdare av ett reaktorhaveri.

Samtidigt har nu utvecklingen av alternativen till kärnkraft, dvs. förnybar energi och energieffektiviseringar, kommit så långt att det faktiskt är billigare att satsa på dessa alternativ än på ny kärnkraft.

Energieffektiviseringar är de billigaste åtgärderna för att skapa en säker energiförsörjning men den svenska regeringen är sämst i hela EU på att satsa på sådana effektiviseringar. Det är oacceptabelt, inte minst mot bakgrund av att Sverige är bland de länder i EU som har allra högst energiförbrukning per invånare. Här om någonstans är det förmånligt att satsa på effektivare energianvändning.

Slutsatsen borde därför vara självklar för de som vill ha ett hållbart samhälle i framtiden: Börja avveckla kärnkraften nu och satsa istället på energieffektiviseringar och förnybar energi.

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Göran Bryntse, Tekn Dr
ordförande


***************************'

^

Pressmeddelande från Folkkampanjen  och Miljöförbundet Jordens Vänner den 10 mars 2011
Ställningstagande i kärnkraftsavfallsfrågan

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) planerar den 16 mars att lämna in en ansökan, trots allvarliga kritik av förvaringsmetoden, om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark i Östhammars kommun.

Kärnkraftsavfallsfrågan motiverar omställning till förnybar energi

Kärnkraften fortsätter att producera avfall som utgör ett hot mot livet i mer än 100 000 år framöver! Miljöförbundet Jordens Vänner och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen anser att samhället idag inte hanterar avfallsfrågan på ett ansvarsfullt sätt.

Ta kärnkraftsavfallsfrågan på allvar! Sluta producera mer avfall!
Det är orimligt att hävda att det finns en säker förvaringsmetod – som kan fungera under hundratusen år framöver – för ett så farligt avfall. Det är inte möjligt att garantera säkerhet över sådana tidsperioder. Detta gäller oavsett val av metod! Vi kan helt enkelt inte överblicka geologins och samhällets utveckling så långt framåt.
Vi menar därför att första prioritet måste vara att sluta producera kärnkraftsavfall. Stäng kärnkraften och ställ om till energieffektivisering, energisparande och förnybar energi! Det gäller att minimera mängden avfall att handskas med. Kärnkraftens kostnader är idag grovt underskattade med tanke på att avfallsfrågan kommer kräva ett stort engagemang från samhällets sida inom både överskådliga och oöverskådliga tidsrymder.

Forsmark – ingen säker lösning på avfallsfrågan!
Att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) framhäver ett bergrumsförvar i Forsmark som säkert är tvivelaktigt av flera skäl. Det planerade bergrummet i Forsmark ligger vid Östersjökusten. Om en läcka sker kan Östersjön förorenas vilket skulle ge följder för hela ekosystemet och alla de miljoner människor som bor i Östersjöns kustområden. Att bergrummet också ligger precis intill ett aktivt kärnkraftverk utgör dessutom en risk för att avfallsarbetet abrupt måste avbrytas om en olycka uppstår vid kärnkraftverket.
Enligt Miljöbalken krävs att SKB undersöker flera rimliga alternativ för förvaret. Vi är inte ensamma om att framföra kritiken att alternativa förvaringsmetoder undersökts i alltför liten utsträckning. Vi hävdar också i likhet med många andra aktörer att det finns otillräcklig kunskap om flera aspekter av den metod som föreslås. Till exempel bristande forskning kring risk vid jordbävningar samt hur de tänkta kopparkapslarna och bentonitleran kommer att fungera som skyddsbarriärer över tid. Av dessa skäl menar vi att Miljödomstolen, Strålsäkerhetsmyndigheten och i sin tur regeringen idag omöjligt kan avgöra om detta är bästa metod.

Vi kräver insyn och forskning oberoende av industrin!
Kärnkraftsindustrin har ett egenintresse i att kärnkraftsavfallsfrågan framställs som löst eftersom de vill fortsätta driva kärnkraftverken. Det är orimligt att låta kärnkraftsindustrins eget bolag SKB – ett privat företag med rätt att skydda information som företagshemligheter – driva merparten av forskningen om en lämplig hantering av avfallsfrågan. Vi menar att de pengar som gått till att finansiera forskning om slutförvar hittills använts oansvarigt. I stor utsträckning har de gått till att underbygga ett ensidigt förespråkande av den metod som SKB nu föreslår i Forsmark.
Vi kräver fullständig demokratisk insyn i SKBs arbete samt en lagändring som lägger ansvaret för att ta fram kunskap om olika alternativa metoder på flera från industrin oberoende aktörer. Vi kräver vidare att fullständig meddelarfrihet gäller för all personal på de företag som åtar sig uppdrag. Det är fatalt om de som upptäcker felaktigheter eller tvivelaktiga data inte kan meddela detta utan att “få sparken” på grund att de blivit stämplade som illojala mot sitt företag.

Samråd innan ansökan!

Miljöbalkens krav på samråd innan ansökan har inte uppfyllts. Bland annat har Östhammars kommun, där Forsmark ligger, flera gånger nämnt vikten av samråd kring säkerhetsanalysen för förvaret. I säkerhetsanalysen tydliggörs vilken modell som SKB använt sig av för att bedöma risker. Trots detta har samråd kring säkerhetsanalysen inte genomförts utan SKB har bestämt att offentliggöra säkerhetsanalysen först när ansökan lämnas in.

Fram för en demokratisk process!
Vi kräver sist men inte minst att allmänheten bereds större möjligheter att ta ställning till kärnkraftsavfallsfrågan i en verkligt demokratisk process. Det är orimligt att förvänta sig att våra förtroendevalda kan ta ställning till en sån här fråga på ett genomtänkt sätt så länge frågan inte mer allsidigt belysts och diskuterats i samhället i stort. Centralt i detta sammanhang är att diskutera avfallsfrågan som sammanhängande med frågan om kärnkraftens framtid.

För mer information kontakta:
Gunilla Meurling,
sammankallande Miljöförbundet Jordens Vänner:s energiutskott,
   mobil 076-864 41 59, e-post: gunilla.meurling@gmail.com.

Erik Lensell,
ordförande, Miljöförbundet Jordens Vänner, mobil: 076-837 74 22e-post: erik.lensell@mjv.se.
Göran Bryntse,
Kent Pettersson,

      brittmarie.p@telia.com.

*************************

^

Pressmeddelande från Folkkampanjen 5 januari 2011
O3 nytt bevis på kärnkraftens misslyckande

TV-programmet ”Kärnkraftsfiaskot”, SvT 4 januari, visade tydligt att det nu är hög tid att börja avveckla den svenska kärnkraften. Trots moderniseringsinvesteringar på 65 miljarder kronor i den svenska kärnkraften har den de senaste två åren fungerat sämre än någonsin på grund av bl a kompetensbrist. Detta bevisades idag tydligt när Oskarshamns tredje reaktor fick snabbstoppas. Dessutom tjänar kraftbolagen miljardbelopp på att de fungerar dåligt. Politikerna har uppenbarligen helt tappat greppet om elmarknaden och låter kraftbolagen ta ut vilka hutlösa priser som helst.
Enligt material från EU är Sverige sämst inom EU på att satsa på energieffektiviseringar och  på solel. Dessutom är vi näst sämst på att betala för förnybar energi. Det är oacceptabelt, då dessa alternativ nu är billigare än kärnkraft. Regeringen måste släppa sin för Sverige dyrbara och farliga fixering vid kärnkraften. Istället måste den på allvar börja satsa på energieffektiviseringar och solenergi samtidigt som regeringen tar kommandot över nuvarande elprisutveckling. Börja äntligen avveckla den dyra kärnkraften!

Falun den 5 januari 2011                            Se SvT-Kärnkraftsfiaskot

För yttrligare information kontakta
  Göran Bryntse, ordförande
  eller Eia Liljegren-Palmær
 

**********************

^

Pressmeddelande från Folkkampanjen 18 juni 2010
Riksdagsmajoriteten sviker demokratin, framtiden och miljön!


Riksdagens har igår, genom beslutet att med bara två rösters övervikt,  att öppna för nya kärnkraftsreaktorer, begått det slutliga sveket mot folkomröstningen om kärnkraft 1980. Över 80 % av svenska folket röstade för att kärnkraften skulle avvecklas senast 2010. Regeringsförklaringens löfte om att inte öppna för nya kärnkraftverk under innevarande mandatperiod har också brutits i och med dagens beslut.

Argumenten för dessa historiska svek mot demokratin är rent nonsens, säger Göran Bryntse ordförande i FMKK. Ny kärnkraft behövs inte eftersom elförbrukningen tack vare främst energisnål teknik sjunkit betydligt under detta århundrade. Samtidigt har de förnybara alternativen nu blivit billigare än ny kärnkraft. Självklart bör nuvarande åldrande reaktorer ersättas med de billigaste, säkraste och populäraste alternativen, dvs. energieffektiviseringar och förnybar energi.

Lotta Hedström parallelordförande framhåller:
-Kärnkraften förorsakar också betydande koldioxidutsläpp under sin livscykel, motsvarande ca 15 % av Sveriges totala utsläpp om man tillämpar de slutsatser som görs i en aktuell vetenskaplig rapport från Stanford-Universitetet. Kärnkraftens skyhöga kostnader medför också att man får fyra gånger mer koldioxidreduktion per satsad tusenlapp om man väljer energieffektiviseringar istället. Alla de förnybara alternativen men även naturgasbaserad kraftvärme ger mer koldioxidreduktion för pengarna enl. en studie vid Rocky Mountains Institute i USA.

Nu är det synnerligen viktigt för framtidens miljö och säkerhet att rösta fram en rödgrön regering i valet i höst. De har lovat att respektera folkomröstningens besked att kärnkraften ska avvecklas. Alliansregeringen tyvärr däremot i och med beslutet visat att de struntar både i miljö och demokrati.

För mer info:
Göran Bryntse, Lotta Hedström,

**************************

^

Pressmeddelande från Folkkampanjen 14 juli 2010
Modern energi är kärnfri!


Torsdagen den 17 juni kommer Sveriges Riksdag att rösta om en historisk proposition med innebörd att omstart av svenska kärnkraftverk åter skall bli en  laglig möjlighet. Denna unika omröstning har inte föregåtts av någon relevant offentlig debatt i relation till frågans vikt för samhälle, säkerhet och långsiktigt hållbar energiförsörjning eller som det vallöftessvek den är.

- Regeringens förslag att öppna för nya kärnkraftsreaktorer måste absolut avvisas av Riksdagen, säger Lotta Hedström, fd riksdagsledamot och ordförande i FMKK. Istället bör Riksdagen visa respekt för folkomröstningen 1980 som resulterade i en överväldigande majoritet för att kärnkraften av säkerhetsmässiga, ekonomiska och hållbarhetsskäl ska avvecklas. Argumenten för det har aldrig varit mer relevanta än nu. De förnybara alternativen har t ex blivit billigare. Enligt aktuella amerikanska beräkningar kostar den nya kärnkraften minst 90 öre/kWh och vindkraften bara  60 öre/kWh.  Dessutom har elförbrukningen börjat sjunka under det nya århundradet, vilket gör att en utbyggnad av kärnkraften kommer att blockera övergången till en hållbar och förnybar energiförsörjning som sol, vind, vatten och bioenergi.   Ett nog så starkt skäl att satsa alla samhällets kraft på dem istället, framhåller Lotta Hedström.

Göran Bryntse, Tekn Dr, energiexpert och parallell-ordförande i FMKK slår fast;   - Kärnkraften är inte heller varken klimatvänlig eller koldioxid-fri,     om man beaktar hela livscykeln. Det slår nu även Konsumentverket     fast. Uranbrytning och urananrikning kräver mycket energi och skapar     avsevärd förorening: Den största urangruvan i Australien, Olympic     Dam, orsakar t ex varje år utsläpp av hela 1,2 Miljoner ton     koldioxid. En aktuell rapport från välrenommerade     Stanford-universitetet i USA kom för ett år sedan fram till att     kärnkraft och kolkraft är de klart sämsta alternativen om man ska     rädda klimatet.

Idag noteras en kraftig utbyggnad av vindkraft och solenergi i hela världen. Ifjol ökade vindkraften globalt med 37 500 MW och solkraften ökade med nära 7 500 MW. Den globala kärnkraftskapaciteten minskade däremot med 1800 MW. Energitillgängligheten hos de svenska reaktorerna sjönk samtidigt till ca 60 % eftersom de ofta står helt stilla.

- Inte på 25 år har den svenska kärnkraften producerat så lite som 2009 – ändå hoppas tillskyndarna av denna omoderna energiframställning att de skall vara en fortsatt stomme i vår n energiförsörjning, konstaterar Göran Bryntse. De svenska kärnkraftsverken kan helt enkelt aldrig bli någon tillförlitlig baskraft eftersom det råder global brist på uran och avfallsfrågan inte är löst någonstans i världen. Metoderna som hittills presenterats att förvara det livsfarliga avfallet på ett säkert sätt i en miljon år har visat sig undermåliga.

Farorna med kärnkraften är till och med större nu än vid tiden för  folkomröstningen 1980 på grund av den ökade risken för  terrorhandlingar, avslutar Lotta Hedström. Kärnkraftsverk utgör  prioriterade mål för terrorister och en attack skulle få helt  förödande konsekvenser. De svenska kraftverken krävde därför  förra veckan tillgång till stark militär bevakning just på grund  av det. Men vad blir det demokratiska priset och vilket kontrollsamhälle skapas då? undrar avslutningsvis Lotta Hedström

Det är obegripligt hur våra folkvalda vill öppna för nya kärnkraftverk när de idag är farligare än någonsin, dyrare än någonsin och helt onödiga. Folkkampanjens mot Kärnkraft och Kärnvapen enkla budskap är fortfarande: Satsa på de billigare och långsiktigt hållbara alternativen, energieffektiviseringar och förnybar energi.

Mer info:
Lotta Hedström 
Göran Bryntse

 

^

Pressmeddelande 20010.03.21

Bara” 30 förlorade år – eller 300 000?

I samband med att trettioårsdagen av folkomröstningen mot kärnkraft 23 mars, höll den Folkkampanj mot Kärnkraft och Kärnvapen som bildades åren innan sitt årsmöte den 20 mars i Stockholm. Folkkampanjen har i 32
år mobiliserat alla som inser riskerna med kärnklyvning och arbetar för förnyelsebar och ren energi.

Inriktningen från årsmötet är att nu intensifiera och skärpa argumentationen inför regeringens aktuella planer på reaktivering av svenska kärnkraftsaggregat.

- Behandlingen av folkomröstningens resultat då stod helt i strid med demokratisk rimlighet och har blockerat den avveckling som nu skulle varit avslutad, enligt det  faktiska utfallet, säger Göran Bryntse, Falun, omvald ordförande.

- Vi ser fram emot ett kraftfullt kampanjår, där de fortfarande ytterst giltiga argumenten får förnyad kraft. Vi vägrar hårdnackat att ge upp och vill bryta igenom förtigandet av riskerna, understryker Göran Bryntse. 

- Dagens kärnkraft är till och med farligare än 1980, bland annat på grund av intensifierad uranbrytning, terroristrisker och allt avfall som väntar på slutförvar, understryker Lotta Hedström, Tomelilla, nyvald parallell-ordförande i FMKK och fd riksdagsledamot.  - Alternativen är billigare och vi uppmanar nu alla kloka demokrater i Riksdagen i alla partier att ta sitt förnuft tillfånga och avstyra en återmarsch in i kärnkraftssamhället med dess behov av kontroll. 

- Både de förlorade 30 år som gått av förhalad avveckling och de minst 300 0000 år som mänskligheten får dras med avfallet är något som bekymrar oförminskat många. De som minns historiken och som vill se framtiden an med klimatsmart, energieffektiv, men fossil- och kärnkraftsfri teknik, har all anledning att stödja Folkkampanjens förnyade ansträngningar, avslutar det nyvalda ordförande-paret

För mer info:
Lotta Hedström
Göran Bryntse

 

^
Pressmeddelande från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen 17 mars 2010

85 % av svenskarna vill ha förnyelsebara energislag både för jobb och miljö!


3 av 4 Svenskar vill VILL HA FÖRNYELSEBARA ENERGISLAG!
Fortfarande, 30 år efter folkomröstningen, vill medborgarna INTE ha Kärnkraft

Detta visar den av elintensiva industrin beställda SIFO- energiundersökningen idag, med 1500 respondenter. Fågan:  vilket energislag de föredrar mest med hänsyn till
både Miljö och Jobb. Svaren talar sitt eget tydliga språk att majoriteten av konsumenterna på elmarknaden vill se förnyelsebara energislag i första hand.
Fördelning på förstahandsval av energislag i procent:
Vind              21%
Vatten 18%
Sol                 14%
Bio                12%________________________Summa Förnyelsebara energislag: 85%

Osäkra: 7%

Endast 26%  
- säger sig vilja ha Kärnkraft som första alternativ i Svensk energiproduktion. Samt 1% valde Kol respektive olja

Det är dags att konstatera att Sveriges medborgare sågar Regeringens planer på utbyggd kärnkraft som läggs fram som propposition nästa vecka, lite lagom hånfullt näst intill på årsdagen av Folkomröstningen i Kärnkraftsfrågan.

År 2010 finns alternativen det saknas bara politiskt mod att fullfölja av-
vecklingsbeslutet. Man har haft orden men inte planen för omställning det är dags att möta upp från ord till handling oavsett politisk majoritet menar Folkkampanjen.

Folkkampanjen mot Kärnkraft –Kärnvapen (FmKK)
som bildades ur Svenska freds och miljörörelsen håller i helgen årsmöte i Stockholm. Man kommer presentera en handlingsplan för avveckling och mobiliserar Kärnkraftsfrågan som en stor valfråga för partierna att ta på allvar.

Tisdag den 23/3  Kl.-13-15
är det manifestation på Sergelstorg med anledning av Folkomröstningen 1980. Med råg i ryggen efter dagens mätningar!

Presskontakt: Akko Karlsson 
                         Göran Bryntse ordf. FmKK    

^

Pressmeddelande från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen 3 jan 2010

Utredningen är en miljöskandal

– Utredningen om kärnkraften (SOU2009:88) är en miljöskandal säger Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapens ordförande Göran Bryntse med anledning av det remissvar som organisationen lämnat in.

– Som expert i utredningen fick mina åsikter inte bifogas utredningen.

FMKK anser att energifrågan är alltför viktig för att slarvas bort på detta sätt. Det behövs en bred energiöverenskommelse för att äntligen få slut på denna långbänk!

Även ur demokratisynpunkt är utredningen en skandal. Ingen hänsyn tas till de beslut som tagits av riksdagen efter folkomröstningsresultatet. Borde inte folket tillfrågas först, undrar Göran Bryntse. Dessutom inskränks demokratin genom förslaget att ta bort det kommunala vetot när det gäller kärnkraftsanläggningar

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen kräver beslut om kärnkraftens vara eller inte vara tas först efter höstens val.

För ytterligare information kontakta
Göran Bryntse

^

Pressmeddelande från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen 3 nov 2009

Folkkampanjen sågar regeringens kärnkraftsutredning

Vi ser med allt mer stigande förvåning hur energibolagen och dess supporters förleder in svensk energipolitik på den farliga kärnkraftsvägen. Den statliga utredningen föreslår att kärnkraftsindustrin skall komma undan totalansvaret gällande ekonomiska skyldigheter, vid reaktorolyckor mm pga av konkurrensskäl.

Dessutom försöker man idogt att "miljöargumentera" in kärnkraften. - Kärnkraften är inte och kommer aldrig att bli ett miljöalternativ! Den miljöförstörande uranbrytningen är på upphällningen och därmed en lika kortsiktig investering som oljan. Att atomindustrin dessutom nyttjar delar av produktionen till kärnvapenindustrin, och att delar av det smutsiga radioaktiva avfallet går till DU-Vapen (Pansarbrytande) gör inte saken bättre. Därtill kommer de ständigt pågående radioaktiva utsläppen till luft och vatten, driftstörningar och säkerhetsrisker som berör såväl energiförsörjningen som radioaktivitetsläckor. Ur hållbarhetsperspektiv talar allt mot
kärnkraften.

Samtliga energibolag försöker "räkna hem" kärnkraftselen genom fiktiv el producerad av olje-eller kolberäkningar. Vi ställer frågan: -Var är vatten och vindkraften?

Varför vågar Svensk energiindustri inte öppet redovisa kundvalen, dvs "grön el" utan fossila och kärnkraftsbelastande inblandningar?

Kan det vara så att Kärnkraften redan är bortvald i konsumentleden och att man helt enkelt inte kan leverera "grön el" i den utsträckning konsumenterna förväntare sig?

Varför vågar inte Svenska elnät låta den småskaliga självproducerande elen komma ut på nätet på ett smidigt sätt?

För det är ju så att vi förväntar oss förnyelsebar el inte en i 100 000 år skadlig atomsopa, och en produktion som dessutom oförsäkrad driver på kärnvapenupprustningen globalt.. Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen sågar utredningen och beklagar att regeringen så aktivt valt att gå kärnkraftsindustrins ärenden.
 

Göran Bryntse
Akko Karlsson ,

**************************************************

^
Pressmeddelande från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen 30 okt 2009

Exemplet Finland borde avskräcka!

Under den senaste tiden har det kommit många utspel om att nya kärnkraftverk skall byggas lite var stans på vår jord. Det har talats om en renässans för kärnkraften. Så även i vårt land. Detta fast det fortfarande är förbjudet att bygga nya kärnkraftverk här. Idag skall en utredning presenteras och därefter gå ut på remiss. Tidigast under våren kan riksdagen besluta i denna fråga. Detta borde statliga Vattenfall veta.

Exemplet Finland borde avskräcka. Den tredje reaktorn i Olkilouto skulle ha tagits i drift i år. Kostnaden skulle bli tre miljarder Euro, 30 miljarder kronor. Kärnkraftverket beräknas nu bli klart om ca tre år och kostnaderna är nu uppe i minst fem miljarder Euro dvs minst 50 miljarder kronor.

Det verkar inte som om kärnkraftförespråkarna inser att den kritik som Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen har fört fram, ända sedan folkomröstningen, fortfarande är riktig: Det finns inget säkert slutförvar för atomsoporna någonstans i världen. Till dess att detta problem är löst borde inget nytt avfall få produceras, än mindre planer för ännu
mer avfall!

Det finns tillräckligt med förnybara energikällor för att tillmötesgå behoven. Satsa på dem istället för ny, dyr och farlig kärnkraft!

För Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen
Eia Liljegren-Palmær,
^
   


 

**************************************************

Pressmeddelande från Milkas den 18 okt 2009              

Osäkerheten kring den svenska metoden för slutlagring

Vid den internationella konferensen om kärnavfall som arrangerats av MILKAS antogs följande uttalande:

Osäkerheten kring den svenska metoden för slutlagring av det långlivade kärnavfallet, den sk KBS-3, är betydande bl a om de ingående materialen, koppar och bentonitlera, verkligen kommer att kunna hålla tätt i de hundratusentals år som krävs.

Därför är det angeläget att alternativa metoder studeras på ett seriöst sätt. Det brådskar inte att finna en säker metod, stora kärnkraftsnationer som t ex Japan räknar med att starta ett slutförvar tidigast 20035.

Detta stärker oss i vår åsikt att det inte finns någon anledning att redan nu förorda den undermåliga KBS-metoden som enda alternativ. Det kan bli ett ödesdigert val som kommande generationer får leva med ett slutlager som läcker radioaktivitet och som de inte kan göra något åt.

Milkas.
 

******************************

Pressmeddelande från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen 30 sep 2009

Dags för en oberoende forskning!

Folkkampanjen har sedan vår organisation startade krävt en oberoende forskning när det gäller slutförvaret. Att som nu låta kärnkraftsindustrin vara den som utreder är otillbörligt. Frågan om kärnavfallet är en så viktig fråga för allt liv på jorden att den inte får överlåtas till ett partisk företag, som ju SKB (Svensk 
Kärnbränslehantering) är. Folkkampanjen kräver att SKB fråntas uppdraget att ensam forska om 
kärnavfallets förvaring och att kärntekniklagen ändras så att detta kan ske.Folkkampanjen begär att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder så att  ovanstående krav kan genomföras.

För ytterligare information:
Göran Bryntse, ordförande
Eia Liljegren-Palmær, vice ordförande


******************************

Pressmeddelande från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen 22 sep 2009

Kärnkraften är på fallrepet

Produktionen av kärnkraft i världen har minskat två år i rad, 2007 med  2 procent och 2008 med 0,5 procent. Samtidigt ökar vindkraftkapaciteten i världen kraftigt, ifjol med ca 27 000 MW, tre  gånger mer än den totala installerade effekten i svensk kärnkraft.I Sverige producerar kärnkraften allt mindre på grund av tekniska  problem, ca 53 TWh på årsbasis. Man får gå tillbaks till 1984 för att  hitta en lägre produktion från svensk kärnkraft. Elförbrukningen i  Sverige har också sjunkit under 2000-talet, från ca 150 TWh i början  på seklet till nu 137 TWh. Det motsvarar en minskning motsvarande ca  fyra Barsebäcksreaktorer.

Elförbrukningen fortsätter att sjunka till  stor del på grund av att ny teknik i regel är energisnålare än gammal  teknik (t ex kylskåp, datorer, belysning m.m.). Sverige har således nu  ett gyllene läge att börja avveckla kärnkraften genom att stänga de  sämst fungerande reaktorerna snarast. En utbyggnad av dyr kärnkraft  skulle däremot torpedera satsningar på förnybara energikällor genom  att skapa ett elöverskott som måste reas bort. Det skulle också skada  klimatet då livscykelanalyser från bl a Stanforduniversitetet visar  att kärnkraft förorsakar mycket större klimatpåverkan än de förnybara  alternativen och energieffektiviseringar. Det är därför hög tid för  politikerna att inse situationens allvar och omedelbart stoppa  planerna på riskabla effekthöjningar i de  åldersstigna svenska 
reaktorerna.

För Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Göran Bryntse,

 

*********************

PRESSMEDDELANDE FRÅN FOLKKAMPANJEN MOT KÄRNKRAFT-KÄRNVAPEN 5 sep 2009

En stor internationell delegation, med deltagare från Finland, Danmark, Sverige, Holland och Frankrike deltog i massdemonstrationen i Berlin under lördagen.

Folkkampanjen representerades av sin vice ordförande Eia Liljegren-Palmær.

Ca 400 traktorer hade kört från de orter i Tyskland där det finns mellanlager för använt kärnbränsle och de orter där slutförvar planeras.

200 av dessa traktorer inledde demonstrationen och resten avslutade den. Däremellan marscherade ca 60 000 personer från Hauptbahnhof till Brandenburger Tor.

Berlin fick uppleva en verklig festdag under mottot: Stäng av kärnkraften på riktigt! 

Kampen går vidare! 

 

***************************************************************

PRESSMEDDELANDE  2009-08-30

Beklämmande energipolitik från Moderaterna i helgen.

Under denna helg i Västerås körde Moderatstämman över sin ledning, som vädjade om att ”bara” ge utrymme för 10 nya kärnreaktorer i Sverige som de kommit överens om inom den Borgliga Alliansen ( Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna under moderaternas ledning).  

Resultatet är nu att Moderaterna än mer profilerar sig som ett kärnkraftkramarparti som utan sans och konsekvensanalys öppnar för obegränsat mer kärnkraft i Sverige.  

Under Moderaternas stämma i Västerås kan man läsa i rapporten ” En offensiv miljöpolitik”  Punkt 27- ” Avskaffa avvecklingslagen och upphäv 5a § (1984:3), lagen om kärnteknisk verksamhet, som förbjuder möjligheten att medge tillstånd i syfte att möjliggöra ett utbyte av de befintliga kärnkraftsreaktorerna.

Vidare kan man läsa;
Punkt 31 : ”Satsa på fortsatt forskning och utveckling av klimatvänliga tekniker såsom förnybar energi och bränslen, el- och hybridteknik samt vidareutvecklad kärnkraft. 

Stämman gav inte svar på var man ska ta det uran som måste brytas för att försörja fler reaktorer ej heller hur mycket större slutförvarsutrymme tillika kostnader en utökad drift innebär. 

Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen beklagar att Moderaterna går baklänges i energipolitiken och framtiden, vilket inte ger bra signaler ut i världen. 

Göran Bryntse ordf. Folkkampanjen :  
Akko Karlsson , Folkkampanjens au:  

*************************************

Pressmeddelande! 2009-08-26

Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen anmäler 3företaget för varumärkesintrång.

Marknadschefen Gina Azarec har inte gått att nå för kommentar till den pågående rikstäckande kampanjen vars ögonfångare anspelar på det berömnda "solmärke" som i 30 års tid är ett skyddat varumärke för arbetet mot Kärnkraft och kärnvapen.

Folkkampanjens styrelse har uppmärksammats av medlemmar runt om i landet och beslutade om åtgärder efter söndagens styrelsemöte.

En anmälan är nu gjord till OOA-fonden, som har medel för att juridiskt driva frågan i rättssak.
Skadan är stor då klistermärken sätts upp i städer och märket figurerar på 3företagens webbplats.

Vi kräver naturligtvis omedelbart tillbakadragande av skyltning med logotypen som i form- färg och text är ett direktplagiat på Folkkampanjens solmärke.

Folkkampanjen har sedan manifestationen på Tjernobyldagen 25/4 på Sergelstorg i Stockholm kontaktats av företag som vill associera till Folkkampanjens solmärke. 3företagen har inte varit i kontakt eller vidtalat folkkampanjen inför sin kampanj. Ytterligare ett företag är anmält tidigare i år  då för försäljning av solmärkes t-shirts.

Solmärket skapades 1979 av en dansk konstnärinna som lade fast vissa villkor för nyttjandet. Solmärket är patent och varuregistrerat märke sedan Folkkampanjen tog över rättigheterna från Miljöförbundet under folkomröstningen av kärnkraft 1980.

För mer kontakt i styrelsen : Göran Bryntse:  och Akko Karlsson:

*****************************

Tal vid Lagans strand med anledning av Hiroshimadagen 9 aug 2009

För 64 år sedan förövades historiens största folkmord på en dag när atombomben fälldes över Hiroshima. Trots att Japan kapitulerat upprepades folkmordet två dagar senare genom bomben över Nagasaki, den största krigsförbrytelse som utförts på en dag. Endast segrarmakter klarar sig undan en sådan krigsförbrytelse.

 

Det internationella atomenergiorganet IAEA har genom uppmuntran till spridning av kärnkraften uppnått att det idag finns 35-40 potentiella atomvapenländer. Detta ökar naturligtvis riskerna än mer för en upprepning av krigsförbrytelser i stil med dem vid Hiroshima och Nagasaki, något vi helst blundar för.

Sverige skaffade sig inga atomvapen. Det var framför allt de svenska socialdemokratiska kvinnorna vi kunde tacka för det. Deras påtryckningar gjorde att de ledande socialdemokraterna med Tage Erlander i spetsen avstod från att utrusta det svenska krigsmaskineriet med atombomber.

EU kommer nu att besluta anta ett expertutlåtande som innebär, att EU:s gemensamma försvar skall vara en kombination av konventionella vapen - och, och atomvapen. Detta innebär att alla EU:s stater som inte har atomvapen helt plötsligt blir delägare till atomvapen. Sverige är alltså nu en atomvapenmakt. Samtidigt kritiseras Nordkorea och Iran för sina intentioner som man anser går ut på att skaffa sig atomvapen. Vilken dubbelmoral!

 

Var står t ex de socialdemokratiska kvinnorna idag? Vad skulle Thorsson och Lindström säga?

Mer än någonsin har vi idag anledning att erinra on Hiroshima och Nagasaki. Sverige är en atomvapenmakt! Sverige är en atomvapenmakt!

Bengt Engqvist, FMKK

*********************************************************************************

Så och därför ska kärnkraften avvecklas

PRESSMEDDELANDE från ALMEDALEN 2009-06-30   

 

Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen är i Almedalen och genomför bejublat återtåg med den välkända sol-logotypen innanför ringmurarna. Under gatuminglet deltog även ett tre internationella volontärer. Kärnkraftskedjan är som bekant global.

 

Inför näringsminister Maud Olofssons (C) tal i Almedalen kommer Folkkampanjen att överlämna dagens namninsamling mot Alliansens kärnkraftspolitik.

 

Folkkampanjen lyfter fram problematiken kring kärnkraften vid teman så som

”Östersjöns radioaktivitet” med SIDAS Östersjöenhet under tisdags kvällen 30/6 och

 ”Så och därför ska kärnkraften avvecklas” vid Stora scenen på Strandvägen under onsdagen den 1/7.

 

Folkkampanjen bildades för 30 år sedan och känns nu allt angelägnare med pågående energidebatt- därför poängterar vi att:

 

Kärnkraften är inte och kommer aldrig att bli ett miljöalternativ!

I kärnkraftskedjan från urberg till urberg finns flera steg som förstör för både människa och miljö.

Kärnkraftsmyntet har också två sidor, den ena civil elproduktion, den andra  förödande kärnvapen och bomber med utbränt uran.

 

För mer kontakt:

Göran Bryntse
ordf. Folkkampanjen :

Akko Karlsson
Folkkampanjens au:  

*********************************************************************************

Pressmeddelande från Folkkampanjen mot Kärnkraft den 3 juni 2009
med anledning av beslutet om slutförvar av använt kärnbränsle
.

Slutförvar inte  uppfyller kraven för fullgod säkerhet

KB3-metoden för slutförvar av utbränt kärnbränsle är en metod där  tusentals ton högaktivt uran skall sänkas ner 500 meter under jordytan  inneslutet i 100-tals kopparklädda gjutjärnsbehållare. Det inneslutna 
aktiva uranet ger dessa behållare en yttertemperatur av ca +100 grader  C och denna värme kan försura omkringliggande grundvatten och på sikt  orsaka fräthål i koppar-järninneslutningen. Vi inom Folkkampanjen anser att denna metod för slutförvar inte  uppfyller kraven för beprövad och fullgod säkerhet som ger ett  garanterat skydd för omgivningen och för kommande generationer. Folkkampanjer kräver en från kärnkraftindustrin helt oberoende  utredning. Det är vårt ansvar att detta avfall hålls skilt från allt  biologiskt liv i minst 1oo.ooo år

För mer information
Kontakta Eia Liljegren
 


*********************************************************************************

Pressmeddelande från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen 29 mars 2009

Skrota kärnkraftsindustrins KBS-metod för det långlivade, högaktiva avfallet

Mot bakgrund av regeringens utspel att bygga ut kärnkraften vill vi påminna om att en överväldigande majoritet av svenska folket röstade för en avveckling i folkomröstningen om kärnkraften 1980. Regeringens brist på respekt för folkomröstningen är djupt odemokratisk. Regeringen frångår också sina löften inför valet att inte öppna för nya kärnkraftverk under mandatperioden. Regeringsutspelet om ny kärnkraft är förvånande mot bakgrund av att argumenten mot kärnkraft aldrig varit starkare än nu. Kärnkraften är dyrare än förnybar elproduktion och energieffektiviseringar, den är onödig mot bakgrund av det stora elöverskottet som Sverige får närmaste decenniet. Kärnkraften är också farligare än vid tiden för folkomröstningen på grund av terrorhoten. Avfallsfrågan är långt ifrån löst. Nyligen skrinlade Obama USAs kärnkraftsindustris förslag på att förvara det långlivade, högaktiva avfallet i Yucca Mountains i Nevada-öknen trots att  projektet  redan har kostat minst 10 miljarder dollar. Vi hoppas nu att svenska regeringen ska ta intryck av Obamas beslutsamhet att ta vetenskapliga fakta på allvar och skrinlägga den svenska kärnkraftsindustrins vansinniga förslag, att förvara det långlivade avfallet i vattenfyllda bergrum under Forsmark eller Oskarshamn. Den lösningen kommer heller inte att fungera, vilket oberoende forskare har påpekat. Det är angeläget att avfallet kan flyttas om det händer något oförutsett de närmaste miljoner åren. Därför kräver vi en förvaringsmetod som möjliggör återtagbarhet av avfallet, dock inte i syfte att utgöra bränsle i kärnkraftverk eller att göra  atombomber. 

Uttalande antaget av styrelsen i samband med Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens årsmöte i Uppsala, 29 mars. 

Göran Bryntse, Tekn Dr
ordf. i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

*********************************************************************************

Pressmeddelande från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen 12 mars 2009

Kärnkraften är inte klimatneutral!

I dessa tider när alla talar om globala lösningar på koldioxidprobelmet är det mer än häpnadsväckande att Sveriges miljöminister påstår att vi skall behålla kärnkraften av klimatskäl.

Varför talar inte miljöministern sanning och säger
  - att uranbrytningen är miljöbelastande ur alla aspekter
  - att anrikningen av uranet är oerhört energikrävande
  - att kärnkraftverken alltid släpper ut radioaktivitet till luft och vatten
  - att kärnkraftverken släpper ut otroliga mängder kylvatten som värmer uppvatten och luft
  - att ingen ännu vet vad vi skall göra med det högaktiva avfallet de närmaste 100 000 åren
  - att risken för kärnkraftolyckor fortfarande är högst reell?

Hade miljöministern gjort detta hade han varit tvungen att medge att kärnkraften inte är klimatneutral.

Kärnkraften är fortfarande förödande för vår miljö, både här hemma och i de länder där uranet bryts och anrikas.

Stockholm den 12 mars 2009
Eia Liljegren-Palmær, vice ordföranden
 

*********************************************************************************

Pressmeddelande från Folkkampanjen mot kärnkraftverk 18 februari 2009
med anledning regeringens beslut att öppna för nya kärnkraftverk

Med anledning av regeringens beslut att öppna för nya kärnkraftverk.

    Regeringens beslut att öppna för nya kärnkraftverk är oförsvarligt av följande skäl:
      1

Kärnkraften är nu dyrare än förnybar energi och energieffektiviseringar

   2

Det brytvärda uranet tar slut innan de nya reaktorerna tjänat ut

  3

Avfallsfrågan är långt ifrån löst

  4

Mer kärnkraft är helt onödigt, Sverige går mot en period av elöverskott och elexport

  5

Kärnkraften är en del av klimatproblemen, inte en lösning av dem.

  6

Kärnkraften är livsfarlig, t ex blir den nya finska reaktorns avfall sju gånger farligare än motsvarande avfall från dagens svenska reaktorer

  7

Regeringens beslut är ett svek mot det som Alliansen lovade väljarna inför valet, nämligen att inte öppna för nya reaktorer. Regeringens beslut visar på ett förakt för demokratin.

  8

När centern och kristdemokraterna byter politik i en livsavgörande framtidsfråga utan att först förankra det i partiet i form av årsmötesbeslut visar det på en uppenbar brist på långsiktig politik och visioner. Det går uppenbarligen inte att lita på centern och kristdemokraterna eftersom de utan förvarning plötsligt kan byta sin politik. Det gagnar inte respekten för politikerna och för demokratin i Sverige. Politikernas handlingsförlamning i en så avgörande framtidsfråga som energipolitiken klargör bl a folkpartiet genom att kalla en stängning av reaktorer under nästa mandatperioden för en snabbavveckling av kärnkraften. Det är idag 29 år sedan som folkpartiet lovade svenska folket att kärnkraften skulle vara avvecklad 2010. Ingenting har folkpartiet gjort för att ta ansvar för vad de lovade svenska folket inför folkomröstningen om kärnkraften 1980. Tvärtom har de aktivt underminerat sina löften genom att förorda en kraftig ökning av de befintliga reaktorernas effekt. Kärnkraftsavvecklingen visar med all tydlighet på politikernas handlingsförlamning i energipolitiken. Politikerna har överlåtit åt kraftbolagen att sköta energipolitiken. Resultatet har blivit en enorm förmögenhetsuppbyggnad hos de tre stora kraftbolagen på bekostnad av svenska folket.Den billigaste och säkraste vägen mot framtiden är att avveckla kärnkraften och ersätta den med effektivare energianvändning och förnybar energi.

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen 

Kontaktperson:
Göran Bryntse
 

*********************************************************************************

Pressmeddelande från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen 5 februari 2009 med anledning av Alliansens energiuppgörelse

Löften är till för att hållas!

Den nya energipolitiken från regeringen visar att politiker inte går att lita på, särskilt inte ledningen för Centerpartiet och Kristdemokraterna. De bryr sig inte om vad de stod för i folkomröstningen om kärnkraft 1980 och inte heller vad de lovade svenska folket vid senaste valet. Det är ett oerhört svek och ett grundskott mot tilltron till demokratin. Lobbyverksamhet från kärnkraftsindustrin är det som nu får bestämma politiken. Kärnkraften är ingen lösning på klimatproblemen, tvärtom. Det framgår av en aktuell studie vid det välrenommerade Stanford-Universitetet i USA, publicerad nyligen i Energy & Environmental Science Review of solutions to global warming, air pollution, and energy security? Där jämförs bl a 9 olika sätt att producera el. Slutsatsen är att kolkraft och kärnkraft är de sämsta alternativen om man vill rädda klimatet. Kärnkraften är också dyrare än energieffektiviseringar, vindkraft och biokraft och också snart dyrare än solenergi. Över hela världen byggs nu vindkraft och solenergi kraftigt ut, medan inte ett enda kärnkraftverk startades ifjol. En utbyggnad av livsfarlig kärnkraft är ett steg bort från det hållbara samhället.

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen kräver att fattade riksdagsbeslut efterlevs!

För ytterligare information kontakta:
Göran Bryntse
Eia Liljegren-Palmær,

* * * * *

Pressmeddelande 7 oktober 2008 från
   - Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen,
   - Miljörörelsens kärnavfallssekretariat Milkas 
   - Lunds Naturskyddsförening

Regeringen bör lämna ESS projektet i Lund 

Sedan februari 2007, när regeringen beslöt att täcka 30 procent av konstruktionskostnaderna för European Spallation Source (ESS) i Lund, har kostnaderna ökat med 50 procent till mer än 17,5 miljarder kr, om avvecklingskostnaderna räknas in (1).

Dessutom redovisar detta inte de verkliga kostnaderna för projektet. Den tomt på 1,2 kvadratkilometer som är ett minimum för anläggningen måste doneras utan kostnader för projektet, utan skattekostnader, utan kostnader för tillfartsvägar, infrastruktur, tillförsel av elektrisk kraft, telefonlinjer och datorlinjer, vattenledningar, olycksfallsberedskap, etc.

ESS Scandinavia försöker nu bygga en Nordisk-Baltisk ekonomisk plattform för att täcka totalt 50 procent av investeringskostnaderna (2). Men eftersom det är högst osannolikt att en sådan plattform någonsin kommer att realiseres, bör regeringen lämna projektet i stället för att slösa bort mera pengar på denna kostsamma och farliga atomanläggning. 

- De aktuella beräkningarna inkluderar inte kostnadsökningar, som är vanliga i stora infrastrukturprojekt, säger Ninna Widstrand i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen. Om regeringen inte lämnar ESS-projektet, så måste den åtminstone sätta ett tak för kostnaderna.

ESS-Scandinavia påstår att de har fullständig kontroll över projektets ekonomi och har meddelat att de planerar att följa systemet för ekonomistyrning som används i The International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) i Frankrike. Detta är långt ifrån ett lugnande besked med hänsyn till att de projekterade kostnaderna för ITER beräknas bli fördubblade. En helt ny budget för ITER-projektet kommer att beslutas i november 2008. 

Det har nu gått sju år sedan Lund erbjöd sig att vara värd för ESS, men det finns ännu inte någon uppskattning av anläggningens risker eller utarbetat värsta tänkbara (worst case) scenarios. En explosion i ESS-anläggningen skulle kunna sprida ut radioaktiva tungmetaller, inte bara över staden Lund, utan över hela Öresundsregionen, som med sina mer än 2 miljoner invånare är Skandinaviens tätast befolkade region. Som en möjlig konsekvens av dessa risker verkar det vara en medveten strategi från ESS-Scandinavia att inte avslöja hur stor mängd eller vilken tungmetall, som skall ingå i anläggningen. 

- ESS Scandinavia verkar ha uppfattningen att det slutgiltiga valet av tungmetall i målstationen, som troligen blir kvicksilver, inte behöver göras förrän år 2012, säger Linda Birkedal ordförande i Lunds Naturskyddsförening. – Vi vill ha garantier för att konsortiet inkluderar worst case scenarios för hälso- miljö- och ekonomiska effekter vid anläggningen i den dokumentation, som skall läggas fram i den miljökonsekvensbedömning (MKB) som måste genomföras. Om sådana scenarios inte ingår i dokumentationen så utgör det en överträdelse av EU:s MKB-direktiv och miljöorganisationer (NGOs) och medborgare i Öresundsregionen bör förbereda rättsliga åtgärder.  

ESS i Lund var ämnet för ett seminarium vid European Social Forum i Malmö den 18 september 2008.
Föredragen finns på Folkkampanjens hemsida

 

Noter:
(1) ESS Scandinavia Secretariat, The ESS Scandinavia submission to the ESFRI Working Group on ESS siting, 25th April 2008, s. 13 ff,  

(2) ESS Scandinavia press release, Support from Baltic states at the ESSS Round-Table in Latvia, 26 Sep 2008,

* * * * *

Pressmeddelande från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen  25 april 2008
Vi vill veta sanningen!

Hur många offer förorsakade Tjernobylkatastofen? 56, 4 000, 60 000 eller 500 000? Detta är några av siffror som diskuteras. Fortfarande hemlighåller myndigheter på olika håll i världen, främst i Ukraina, Ryssland och Vitryssland det undersökningsmaterial och den statistik som finns över antalet drabbade. Likaså gör många länder i väst. Detta fastän det finns mängder av olika undersökningar och rapporter som visar att konsekvenserna både vad gäller antalet döda och sjuka är långt högre än de gissningar som har gjorts av olika FN-organ.

När världshälsoorganisationen (WHO) 1959 ingick ett avtal med det Internationella Atomenergiorganet (IAEA) ströps möjligheten att få en saklig, vetenskaplig information om kärnkraftens medicinska effekter. Detta var nämligen inget WHO skulle syssla med, allt som rör kärnkraft, kärnvapen och strålning är IAEA:s angelägenhet. Möjligtvis kan WHO få vara med på ett hörn, men då på IAEA:s premisser.

Sedan ett år tillbaka demonstrerar människor från sex olika organisationer utanför WHO:s lokaler i Genève med kravet på att avtalet från 1959 mellan IAEA och WHO rivs upp.

Folkkampanjen, i likhet med de flesta miljöorganisationer världen över, instämmer i detta krav.

Vi uppmanar regeringen att omedelbart kräva att WHO får mandat att utföra en sanningsenlig och fullständig undersökning av konsekvenserna av Tjernobylolyckan. Vi vill veta sanningen!

Falun den 25 april
Göran Bryntse,

ordförande i Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

För ytterligare information kontakta:

Eia Liljegren-Palmær
 

 

Uttalande från Miljöorganisationernas kärnavfalls sekretariat (Milkas) 2008-12-17

Jordbävningen i Skåne – lång näsa för Kärnkraftsindustrin

Tjugo minuter över sex i morse den 16 december skalv södra Sverige. Det var en jordbävning med centrum i Tomelilla-trakten som fick berget att skaka så att det kändes ända upp till Göteborg och långt in över Danmark. Styrkan uppmättes till 4,8 på Richterskalan. Det är en stor jordbävning.

       Under historisk tid har Sverige haft följande stora jordbävningar: (1) 1904 i Bohuslän med styrkan 5,4 (kändes ända bort till St. Petersburg), (2) 1782 vid Liden med en styrka runt 5–6, (3) 1759 i Bohuslän med en styrka på 5,3, (4) 1497 vid Vänern med en styrka på 4,8, och (5) runt 1100 i Båstad-Torekov området med en styrka på runt 7. Dagens skalv på 4,8 blir det sjätte kända under 1000 år med en magnitud på över 4,5.

       Går man 5000 år bakåt i tiden, finna 11 forn-jordbävningar registrerade med beräknade magnituder på upp till 7 på Richterskalan. Och går man hela vägen tillbaka till istidens slut för 10-12 tusen år sedan, så har vi 58 jordbävningar registrerade med magnituder på upp till över 8 på Richterskalan. Detta är geologins klara vittnesbörd.

       Kärnkraftindustrin (SKB) har envetet och kategorisk hängt kvar vid en gammal föråldrad bild där Sverige är ett område med få och små jordbävningar. Man har även hävdat att vi under kommande 100.000 år bara kan förvänta oss: 0,1 skalv av magnitud 7, 1 av magnitud 6 och ett 10-tal av magnitud 5. På denna märkliga prognos utan förankring i moderna geologiska framsteg baseras hela deras koncept för en säker slutförvaring i berget av det högaktiva kärnbränsleavfallet under minst 100.000 år.

       Jag personligen, min institution vid Stockholms Universitet i Paleogeofysik & Geodynamik, samt Milkas har om och om igen protesterat mot SKB:s så kallade ”jordbävningsscenario”.

       Nu svarar berget självt med ett skalv på 4,8 i ett område som klassats som direkt låg-seismiskt.

       Det ser vi som om själva berget räcker lång näsa åt SKB, deras kategoriska påståenden och hela deras långtidsprognoser.       

Nils-Axel Mörner
föreståndare för Paleogeofysik & Geodynamik (1991-2005) vid Stockholms Universitet vetenskaplig rådgivare i Milkas

08-7171867
Rösundavägen 17, 13336 Stockholm